Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének betöltésére

A Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) főtevékenysége: szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

Az ügyvezető feladatai:

Az ügyvezető az alapító okirat és az egyéb, jogszabályok által meghatározott keretek között – figyelembe véve a Társaság belső szabályzatait és határozatait is – intézi a Társaság ügyeit. Dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy az alapító okirat nem utal a tag hatáskörébe. Önállóan jogosult a Társaság képviseletére és a cégjegyzésre.

Az ügyvezető feladatát képezi különösen:

 • bejelentést tesz a cégjegyzékbe való bejegyzés és közzététel céljából a Cégbírósághoz;
 • vezeti a társaság tagjegyzékét, a bekövetkező változásokat is bejelenti a Cégbírósághoz;
 • gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
 • önállóan képviseli a Társaságot;
 • teljesíti a Társaság szolgáltatásainak igénybevételével, az irat betekintési jog gyakorlásával, és a beszámolók nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos feladatokat;
 • vezeti a határozatok könyvét;
 • biztosítja a korszerű, magas színvonalú, a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakmai munkát;
 • biztosítja a rendelkezésre álló anyagi és tárgyi eszközökkel történő célszerű és felelősségteljes gazdálkodást;
 • gondoskodik a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt adatok közzétételéről és javadalmazási szabályzat cégiratok közé történő letétbe helyezéséről.

Az ügyvezető jogviszonya:

Az ügyvezető a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti vezető állású munkavállalónak minősül, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor. 

A munkaviszony határozott időtartamra szól, amely 2023. november 24. napjától 2028. november 23. napjáig tart.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, kötetlen munkarend

A munkavégzés helye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., majd várhatóan 2023. végétől 1014 Budapest Országház utca 9.

Bérezésre vonatkozó információk:

A bérezés és személyi juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás, az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az irányadók. Az ügyvezető béréről a Képviselő-testület dönt.

Pályázati feltételek:

 • nem állhat foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és a tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
 • a feladatellátáshoz szükséges magyar nyelvtudás;
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú végzettség;
 • legalább 1-3 év vezetői szakmai tapasztalat;
 • idegen nyelvek ismerete és használata;
 • műszaki, pénzügyi ismeretek;
 • hasonló területen szerzett szakmai gyakorlat;
 • önkormányzati működésben való jártasság;
 • helyismeret.

Elvárt kompetenciák:

 • magas szintű vezetői kvalitások, kiváló együttműködési készség;
 • stratégiai szemléletmód;
 • hatékony problémamegoldó képesség;
 • motiválás képessége;
 • döntéshozó képesség és felelősségvállalás;
 • kiváló kommunikációs képesség;
 • pozitív beállítottság.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • A pályázó részletes szakmai életrajzát.
 • A pályázó motivációs levelét bruttó bérigényének megjelölésével.
 • A Társaság vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések bemutatását, részletes szakmai és vezetési programját; abban feltüntetve, hogy a vezetői program a pályázó saját szellemi terméke.
 • Képesítést, végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok másolatát.
 • A büntetlen előéletet és foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
 • A pályázó nyilatkozatát arról,
 • hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 • hogy nem áll fenn vele szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:115. §-ában, valamint az Mt. 211. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok;
 • hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja;
 • hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához és továbbításához hozzájárul.

A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a https://budavar.hu/career/ weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. október 11.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: a lang.andrea@budavar.hu email címre történő megküldéssel. Kérjük az email tárgyában feltüntetni: „ügyvezetői pályázat – Budavári Kapu Kft.”

A pályázati eljárással kapcsolatosan egyéb információt Láng Andrea (humánpolitikai referens) nyújt a +36/1 458 3093-as telefonszámon.

A pályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázókat véleményező bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. A munkáltató három hónap próbaidőt állapít meg. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.

Az alapítóval kapcsolatban további információt a https://budavar.hu/  honlapon szerezhet.

A Budavári Kapu Kft. tevékenységéről a https://budavarikapu.hu/ weboldalon szerezhet információt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. november 23.

Az ügyvezetői tisztség betölthetőségének kezdő napja: 2023. november 24.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Translate »